Fredag

Kris och katastrof – läkarens roll i en föränderlig värd

Tony Andersson
Kris- och katastrofansvarig läkare SUS. Överläkare akutmottagningen Lund

I massmedia följer vi dagligen rapportering om kriser och katastrofer och många av oss har också berörts på olika sätt av dessa händelser. Hur ser situationen ut i sjukvården idag och vad kan man förvänta sig i framtiden? Vilken roll kan ni som läkare spela i framtiden och vad kommer ni att behöva förbereda er för?

Medicinsk rätt i kliniken

Carl Johan Wingren
Vicestatsobducent, lektor, Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk Afdeling, Køpenhamns universitet

Polisen inkommer med ett brottsoffer till akutmottagningen och begär att du ska utföra en kroppsundersökning. Brottsoffret berättar för dig att denne själv tillfogat sig skadorna, men att du inte får berätta det för polisen. Som läkare ska vi vara medicinskt kompetenta, men samhället förväntar sig också att vi agerar som värdiga myndighetsrepresentanter. Under denna föreläsning ställs ni inför ett antal dilemman som vi löser utifrån rådande rättsläge.

Beslutsoförmögna patienter – lagstiftningens svarta hål

Carl-Fredrik Carlson, Chefläkare, Överläkare ortopedi & Lotta Wendel, jurist och lektor i hälsa och samhälle med inriktning mot medicinsk rätt

Att kunna bestämma över sig själv är för de flesta en självklarhet. Självbestämmandet gäller förstås också i sjukvården, men vad händer när vi plötsligt eller lite mer gradvis förlorar vår beslutsförmåga? Vem bestämmer över mig när det händer och jag dessutom är inlagd på sjukhus? I denna session pratar vi runt ett ämne som tangerar medicin, juridik, etik men kanske också politik.

Etik i klinisk vardag

Nina Cavalli-Björkman
Onkolog

Etik är ett stort, svårt och litet högtravande ämne. Ofta undervisas etik av personer som inte jobbar så nära patienter och diskussionerna läggs på ett teoretiskt plan. Nina Cavalli-Björkman är onkolog och arbetar i Uppsala och i Mariehamn, Finland, med alla typer av cancerpatienter. Hennes föreläsning ska beröra vardagsetik – de dilemman vi har på ronden, på mottagningen och som ältas i nattens mörker på jourrummet. Välkommen till en föreläsning som ska vara interaktiv och inbjuda till diskussion med auditoriet!